Har du lyst til at høre mere?

Generelle rejsebetingelser

Som køber af et rejsearrangement hos Livingstone Safari skal man være bekendt med vore generelle rejsebetingelser. Såfremt der er formuleringer eller indhold, der giver anledning til spørgsmål, så kontakt os.

Livingstone Safari forudsætter, at forbrugeren på bestillingstidspunktet af rejsen er i besiddelse af fornøden afbestillingsforsikring i tilfælde at sygdom for samtlige deltagere på rejsen eller tegner en sådan senest på tidspunktet for modtagelse af bekræftelse af rejsen. Livingstone Safari rådgiver gerne om disse forsikringer og tilbyder at tegne sådanne gennem Gouda Rejseforsikring A/S.

Livingstone Safari forudsætter, at forbrugeren er bekendt med nedenstående rejsebetingelser på bestillingstidspunktet for rejsen. Særligt henleder vi opmærksomheden på forbrugerens betalingsforpligtelse samt vigtigheden af alle deltageres navne i flybilletter skal stemme overens med pasoplysningerne.

Livingstone Safari forudsætter, at alle deltagere har tegnet tilstrækkeligt dækkende rejseforsikring inden rejsen påbegyndes.

Pakkerejseankenævnet opfordrer alle rejsebureauer til at gøre deres rejsende opmærksom på, at såfremt der under rejsen opstår tvister eller mangelsindsigelser, så skal den rejsende kontakte bureauet øjeblikkeligt med henblik på udbedring. I modsat fald kan mangelsindsigelsen bortfalde. Opfordringen er hermed fulgt, og vi henviser til sidste afsnit i nærværende rejsebetingelser, hvor samme formulering altid har stået.

Tilmelding og betalingsbestingelser

Tilmelding er bindende for forbrugeren ved bestilling af rejsen. Tidspunktet for bestilling er tidspunktet, hvor fremsendt tilbud accepteres eller forbrugeren beder Livingstone Safari at foretage bestilling af rejsen. Såfremt bestillingen ikke kan honoreres af Livingstone Safari, bortfalder forbrugerens forpligtelse, indtil eventuelt revideret indhold er accepteret af forbrugeren.

Ved bindende tilmelding forstås, at forbrugeren hæfter for fuld betaling af rejsen. Betaling for rejsen foretages normalt i to rater, medmindre at bestillingstidspunktet er 2 måneder før afrejse eller mindre. De to rater består af en depositumbetaling, der indeholder forudbetalinger til Livingstone Safaris samarbejdspartner eller hæftelser svarende til annulleringsgebyrer efter bekræftet reservation. Depositum er minimum 20% af rejsens pris, og kan være væsentligt højere i tilfælde af feks. fuld betaling for flybilletter i forbindelse med bestilling af rejsen.

2. rate (eller restbetaling) forfalder normalt til betaling 2 måneder før afrejsetidspunktet. Rejser i forbindelse med Påske, skolernes sommerferie og Jul/Nytår forfalder normalt til betaling 3 måneder før afrejse. Rejser man 10 eller flere personer er restbetaling normalt også 3 måneder før afrejse ligesom depositum kan være forhøjet.

Datoen for betaling er anført på den eller de fakturaer, som fremsendes samtidig med bekræftelse af rejsen. Såfremt betalingsforløbet er vigtigt inden endelig bestilling foretages, så oplyser vi det gerne for den specifikke rejse.

Afbestilling/ændring

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre der ved aftalens indgåelse er oplyst, at andre afbestillingsvilkår ligger til grund for arrangementet. Dette vil være anført på fakturaen.

Ved afbestilling af rejse, der ikke er dækket af afbestillingsforsikring, gælder følgende regler:

1. Ved afbestilling før datoen for indbetaling af restbeløb tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af depositum. Såfremt der ikke er betalt særskilt depositum er annulleringsgebyret forventeligt ikke under 20%.
2. Ved afbestilling senere end datoen for indbetaling af restbeløb og inden afrejsetidspunktet gælder, at beløb, der er indbetalt for rejseforsikring, refunderes fuldt ud. Annulleringsgebyr hos underleverandører i forbindelse med flybilletter, hotelreservationer, safari, transport og lignende samt Livingstone Safaris administrationsgebyr fratrækkes det indbetalte beløb. De ovenfor anførte omkostninger er minimum 25% af rejsens pris og maksimalt rejsens pris.

3. Afbestillingsforsikring kan ikke annulleres, når den er tegnet.
4. Afbestilling af en rejse kan kun ske skriftligt.
5. En rejse, der er påbegyndt kan ikke refunderes.

Afbestillingsbeskyttelse ved sygdom

Såfremt der ved bestilling er tegnet en afbestillingsforsikring, indebærer dette, at kunden kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve prisen for forsikringen. Det er dog en betingelse, at det ved lægeattest dokumenteres, at kunden selv, eller andre der er omfattet af forsikringen, rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør deltagelse i rejsen. Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade ved indbrud i kundens private bolig eller egen virksomhed, eller anden alvorlig kriminel handling.

Rejsearrangøren skal have fuld dokumentation for afbestillingens årsag i hænde senest 7 dage fra annulleringsdatoen ellers frafalder retten til tilbagebetaling. Afbestillingsforsikringen er kun gyldig, såfremt sygdommen ikke var kendt på bestillingstidspunktet. Forsikringen koster 6% af rejsens pris, og de nærmere betingelser er vedlagt rejsebekræftelsen såfremt at forsikringen er bestilt hos Livingstone Safari. Betingelserne kan naturligvis også rekvireres forud for bestillingen.

Hvis forsikringen ikke er tegnet gennem Livingstone Safari skal man straks kontakte det forsikringsselskab, hvor forsikringen er tegnet, og straks herefter kontakte Livingstone Safari.

Flyrejsen og specialbilletter

Næsten alle flybilletter, der benyttes i forbindelse med vores pakkerejser, er forbundet med en mængde restriktioner, feks. hvad angår ændring af rejserute, ændring af hjemrejsedato og rejselængde. De fleste af disse restriktioner har ikke betydning for almindelige turistrejser. Hvis man dog kræver den mindste fleksibilitet i forhold til den rejseplan, som modtages fra os i forbindelse med bestillingen, så skal det meddeles bureauet og anføres på fakturaen.

Ubenyttede flystrækninger i forbindelse med pakkerejser kan normalt ikke refunderes.

Korrekt navn i flybilletten!

Senest ved bestilling af rejsen SKAL vi modtage rejsedeltagernes navne som skrevet i pas. Forsøg på efterfølgende ændring kan medføre, at flyreservationen går tabt, eller at ændringsgebyr skal betales til flyselskabet. Eventuelt gebyr oplyses og pålægges rejsens pris. Subsidiært gælder almindelige afbestillingsvilkår. Netop dette forhold er en del af aftalegrundlaget for køb af rejsen, og ekstraomkostninger eller manglende mulighed for at genskabe flyreservation medfører ikke, at kunden har ret til at ophæve købet. Nogle flyreservationer i forbindelse med oversøiske rejser skal genbekræftes senest 72 timer før returrejse. Dette gælder ikke afrejsen fra Danmark. Genbekræftelse kan foretages hos alle lokale rejsebureauer eller ved henvendelse direkte til flyselskabet. I forbindelse med alle pakkerejser foretager vores lokale repræsentant denne genbekræftelse medmindre andet er anført i afrejseinformationerne.

Prisændringer

Livingstone Safari ApS tager forbehold for prisforhøjelser efter aftalens indgåelse i forbindelse med ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer, valutakurser eller andre omstændigheder, som vi ikke i vores prisliste eller pristilbud har mulighed for at tage højde for. Normalt kurssikrer vi det aktuelle valutabeløb i forbindelse med bestilling af en rejse, og der vil således ikke forekomme efterfølgende reguleringer af rejsens pris, som følge af kursændringer på valuta. Såfremt ændringer af valutakurser i særlige tilfælde kan påvirke en rejses endelige pris, vil det fremgå af rejsebekræftelsen/fakturaen.

Pas & visa

Deltagerne har pligt til selv at sørge for gyldigt pas og visum. Pas skal være gyldigt i minimum 6 måneder fra den planlagte hjemrejsedato. Alle deltagere har pligt til selv at sørge for visum til de pågældende lande, såfremt det er påkrævet. Hvis kunden bliver afvist ved grænsen eller i transit, fralægger Livingstone Safari ApS sig ethvert ansvar, såfremt den rejsende ikke har sine visumforhold i orden. I enkelte lande skal man ved indrejse kunne forevise gyldig flybillet for returrejsen eller kunne dokumentere, at man har fornødne midler til ophold i landet og til betaling af hjemrejsen.

Vaccinationskrav

Der gives fra rejsebureauets side oplysninger om vaccinationer i forbindelse med rejsen, men det skal udelukkende betragtes som en service og ikke et lægeligt råd med ansvar. Kontakt derfor selv Danske Lægers Vaccinationsservice, egen læge eller Serum Instituttet. På rejsen skal man kunne dokumentere vaccinationerne og derfor medbringe vaccinationskortet.

Forsikringer

Alle Livingstone Safaris gæster skal medbringe en rejseforsikring på rejsen, der dækker for sygdomstilfælde og hjemtransport. Vi tilbyder alle vores rejsende forsikringer gennem Gouda Rejseforsikring. Det er deltagernes pligt at være tilstrækkeligt forsikret i alle henseender i forbindelse med rejsen, herunder også at afbestillingsforsikring i sygdomstilfælde er dækkende fra tidspunktet for rejsens bestilling.

Forbrugerens ansvar

Deltagelse på rejser med Livingstone Safari ApS forudsætter, at man er bekendt med og indforstået med de modtagne oplysninger, herunder de modtagne oplysninger i forbindelse med fremsendelse af faktura, praktiske rejsetips og rejseplan, og endelig vores afrejsedokumenter, indeholdende flybilletter, eventuelt rejseforsikring m.m., der fremsendes før afrejse.

Reklamation

Eventuelle reklamationer skal gøres gældende overfor rejselederen eller vores lokale repræsentant indenfor rimelig tid, efter at den rejsende har opdaget manglen, med henblik på afhjælpning på stedet. Undladelse heraf vil normalt ifølge retspraksis medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Afvises en klage af bureauet kan man rette henvendelse til Rejseankenævnet.

Start din rejseoplevelse allerede nu. Bestil privat foredrag.

For 30 år siden rejste jeg på safari til Afrika for første gang. Det har været fantastiske år med rigtig mange rejser på egen hånd, med min familie og som safariguide. Intet er ændret hvad angår min interesse og begejstring for dyrelivet og sletterne - og jeg elsker at fortælle om Afrika og arrangere oplevelser - for alle der har rejsetanker i retning af Afrika.

Livingstone Safari er lige netop dem man ikke skal gå udenom når man planlægger en rejse. Vi arrangerer rejser i alle prisklasser og du kan være helt sikkert på at vi gør det rigtigt, og at vi vejleder dig omkring alle de vigtige forhold om rejsen - inden du beslutter dig.